Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. XIV. NO. 7. FEIRUARY 1;. icio. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels. Fort Totteri. P. 0.. X. Dakota, 

ENTERED AS SECOND «LASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT 'FORT TOTTEN. N. DAK. Cansusbeca Kakya On 

WlYUTAF!.. j 

I 

— ! 

St. Sabinian, St. Rornanusj 
taokiye wicaye kin wanji qa wo- j 
cekiye awacin rce kin he wanji. j 
Anpetu wan en (monks) sinasapa 
toktokca ko om wokpan tipi wan 
piyapi kta e ekta aipi tka tehan 
skanpi kta okihipi sni, tuka en 
etonwanpi kes wamduska wica- 
yartakapi sicapi kin heca ota. 
Wanna ayustanpi qa kupi tuka 
decenawacinpi: Awanunyakapi 
kin he unkusipi hecen he anaum 
roptanpi kta iyececatuka takuna 
econ sni unhdapi, eyapi. 

Heyaui qa hecehnana ake ka- 
wingapi, qa wicayartakapi kte 
sni on siha, nape koen cansusbe- 
ca aicicagapi qa deyaya econ pi: 
"Iho. wowasake cicupi hecen wa- 
mduska amayanipi esta takuna 
kionniyapi kte sni." 

De eya yustanpi sni ecen wa- 
mduska kin tokiyaya tanin sni, 
hecen taku econpi kte qon hdu- 
stanpi. 

St. Editha, wicastayatapi wan 
Edgar eciyapi, England makoce 
en wicastayatapi he eunwintku 
kin on decen woyakapi: Cansu- 
sbeca wakan kin he nina waste- 
daka. He ohinni wacinyan on 
ecee kin on econ waste ehan i qa 
nina wocekiye awacin rca qa 
ohnayan t-i. T e kin ohakamwa- 
niyetu akeyamni hehan rapi kin 
yurdokapi unkan tancan kin wa- 
na ataya kuka qa maka icagi esta 
napahunka wan on cansusbeca 
kagapi wastedake qon heceena 
ttcen ikoyaka. 

St. Gregory Nanzianzen etan- 
han kin cai susbeca kagapi kin 
en wowapptoktjAeca tanka wan- 
jigji icagi oyaka: tuwe tokeca 
o/aka ehantanhans wicadapica 
sni. tuka he Bishop heca qa wa- 
ste qa wakan. neon wic mndapi. 
Qa he Julian (apostate) wo ,-ekiye 
etanhan tokan iy;iye kin etu. 
Apostate ey. pi kin he, ruwe mi- niakastanpi, qa sinasapa ohna- 
yan icaga, esta ohakam wowa- 
cinye kin etanhan hinrpaye kin 
he ''Apostate'" eyapi. Julian wi- 
casta itancan kin he heca; Sina- 
sapa ohnayan icargapi, tuka 
erpeye qa tokan iyaya. Nina 
wicasta sica; hececa esta cansu- 
sbeca towasake kin sdonya. 

Wakagapi ohodapi wawayu- 
snapi kin anpetu wan en Julian 
makatipi wan ekta yapi kte qa 
wakansica kici taku iwohdakapi 
kte. Julian om i; tuka wakansi- 
ca kin wicota yukanpi wanwica- 
yake kin on nina kokipa tanka. 
Paha kin nasa iyaye seecece. qa 
huokihe kin owasin cancan. Wa- 
na wanakaga miniakastanpi wo- 
iciconze owasin enakiye qa woce- 
kiye opapi kin sicaya wicakuwa, 
esta dewoteri kin econhan ake — 
wocekiye opa heca. Cansusbeca 
kagapi on wiyuta unkan wakan- 
sica km owasin najicapi. 

Cansusbeca kagapi kin wooki- 
tanin tanka! Wicasta sica wan 
Julian ite kin en cansusbeca ka- 
ga unkan wakansica kin napapi 
hecinhan, wocekiye ahope rca 
wan ohodaya on kinhan iyotan 
sanpa wowasake tanka kta. 

Heon etanhan onpo, wacinyan. 
ohodaya on po, kinhan towasake 
kin sdonya yapi kta. HEMANI KAPTANYAN. 
Sault Ste. Marie. Michigan, 
Jan. 2*2. ehan remani Ontario en 
cankaronpapi wan etanhan ohin- 
rpaya qa wicasta wikcemna torn 
wicakte. Hemani tipi kin yamni 
wakpa mahen hinrpaya, qa torn 
is ide. Mazacanku kin wanji ka- 
wega heon hececa: wicasta wi- 
kcemna zaptan is kionnipi. 

ICAMNA TANKA. 

Cleveland, Ohio, Jan. 22, ehan 
icamna tanka; waniyetu wikce- 
mna torn hehanyan tohinnihecer 
icamna sni. Mazawakanhdi qa 
on wohdakapi heca can owasin 
kawanka qa onakiciron sni yan- 
kaoi. OWANCAYA WOTANIX. 

SQNGTOKECA WICAKUWAPI Onamia, Minn. Jan. 23, C. A. 
Frank qa William Dawes pte kte 
qeya pte kte ipi qa akpaza hehan 
kupi. tado akupi unkan sungto- 
kca kuwa awicaupi, wikcemna 
zaptanpi. Prank sunkakan awi- 
capa qa dus hdapi qa wanna 
otonwe kihunnipi ehansahdogan 
canwiyusdohe kin okarohiyu- 
ieiyapi. Dawes reyatanhan na- 
jin isan wan on wapatapi qon 
yuha najm qa yamni eiwicapa 
qa wicakte. CONK ASK E AKIONPAPI. 

Cheyenne, Wyo. Jan. 26, wo- 
ju wicasta kin nina kakijapi. Can 
wanica qa cardi wanica. Heon 
wojuwicasta kin conkaske pasda- 
tapi kin makaiyutapi odota aki- 
onpapi. econhan winyan kin oco- 
sya owinja ohna wankapi, cuwi- 
ta tapi kte sni on heconpi. CANWOHNAKA OHNA 
IYEYAPI. 

Seattle. Wash. Jan. 26. minio- 
wanca kahda wikoske wan can- 
wohnake wan ohna iwanka iye- 
yapi. Paha onnnaptanyan rapi 
iteka. tuka osbaha, qa mini ka- 
hda yanka iyeyapi. ALLEN, S. D. 

Jan. 25, 1910. 
Eyanpaha. 

Lehanl taku wanji rrri- 
yecilaotanin wacin. Marpiyluta 
fa:— Marpiyaluta omaka wikce- 
mna saklogan sanpa napcinyun- 
ka ekta awaniyetu, Dec. 10, '09 
el t a . on woyakapi ptelyela obla- 
ka wacin. 

Marpiyaluta ikcewicasa tawa- 
niyetu yawapi el wan nonbla yu- ha wicicaske kicagapi waniyetu 
el tonpi, Maga wakpa el akicita 
tipi (Old Port Laramie) ikanyela 
Pankeska wakpa opaya tonpi, 
atkuku kin inseya Marpiyaluta 
eciyapi, itancan hecel Marpiya- 
luta atkuku kin caje gluha, na 
inseya tohe ostan on. Ho heon 
lila okicize econ naecelonhaketa 
ataya itancan iglustan; ohitike 
na atkuku tookihi kin ikipiya 
inajin, oyate ekta wowasake ata- 
ya yuha na ikcewicasa (Sioux)" 
oyate el ataya wankatuya, toka- 
paya itancan, oyate ekna 
otanin, Marpiyaluta wicasa 
owanyang waste, tancan tanka,' 
siiyutapi sakpe hanska, tkeutapi 
opawinge nonpa ecetu, waniyetu 
aketopa qon hehan toka zuya i, 
na wikcemna yamni qon hehan 
wana itancan rce na waniyetu 
akesakpe le iglou kin le icunhan 
lila cajeyatapi na ocastonke, 
oyate ekna na wana taoyate 
awanwicaglake, toka oyate to- 
ktokeca ob ociktekiciye, Sapa 
wicasa, Scili-psaloka, Susuni na 
ins eya toka ocaje ota ohitike cin 
lila otanin, wana waniyetu wi- 
kcemna itancan kin hehanyan 
oyate ataya on wiyukcankiyapi 
letanhan i waniyetu wikcemna 
qel oyate tokel waayin kte cin he 
tanyela okarnige, hecel wana 
waniyetu wikcemna yamni 1850 
qel Marpiyaluta Maga- wakpa 
makoce, Wyoming, Nebraska wi- 
yorpeyatanhan km hel oyate non- 
pakiya onpi, Ite^ica, tiyospaye 
qel Marpiyaluta itancan na Ki- 
yaksa tiyospaye qel Matotatanka 
itancan, na cinca wan Taopi-ci- 
qala iyokihe. Iho yunkan oma- 
ka ataya le tiyospaye nonpapi 
kin kicipajin, tuktektel taku sni 
la on sna kicizapi kes, Itesica 
ohinni waahan najinpi. Na ecel 
ohanketa tipospayepi kin lena- 
yos okicize tanka icaryapi, qeyas 
icin Marpiyaluta lila ohitika, 
canke lila wicakuwa na Matota- 
tanka kte na pa wakse na isanpa 
nakun sakpe wicakte, hecel Ite- SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA FEBRUARY 15, 1910. SlNASAPA WOCEKIYE TaEYAHPAHA. 

REV. JEROME HUNT. O. ?. ft, 
PUBLISHER and PROPRIETOR. KOKT ToTTKN. Xohth Dakota FEBRUARY I s. 1910. sica qon letan wana maka el 
itancayan onpi canke laka ins ki- 
yaksa kin itokagatakiya Ranke- 
st ka wakpa ekta iglaka iyayapi, 
Colorado, na Kansas makoce kin 
hinskoya oiglak onpi. Ho na ins 
Marpiyaluta waziyata Resapa 
ekta iglak omani kin iconhan 
Oglala Kin na Mnihowoju na ins 
oyate toktokeca ob okiju na hel 
Marpiyaluta ikcewicasa ataya 
itancan kagapi. Matopaha el Mni- 
caluza eciyapi kin hetu, lehan 
les Mnicaluza otonwahe rce cin 
heiwaziyatanhanhetu heconpina 
Marpiyaluta letanh an ikcewicasa 
oiyeska nakicironpi kin el isnala 
ataya itancan tokapa yelo, eya 
glaotaninpi. Omaka 1850 na Pu- 
tihinsapa wolakota tanka kin he- 
han Marpiyaluta waniyetu ake- 
saglogan oyate ota ob toka kici- 
ye na ob okicize econ; Sapa wica- 
sa, Scili, Psaloka ecelapi sni tka 
nakun wasicu ob ocikte wicaye, 
tuktektel Tonkansila ta-akicita 
ospaye wanjikji wicakasote na 
tshoksila ob lila zuya omani na 
oHieiya oranye esa Ktepi OKihipi 
sni. Na ins tuKteKtel mazacanku 
(The Union Pacific R. R.) kar 
ahiyayapi kin wicakte. Wyo- 
ming, Nebraska oknayan wasicu 
ekta wana tokala rci caje tanin. 
na ikcewicasa ataya el itancan 
kin naronpi kin he paha akanl 
akicita tipi hel ataya ti apa wi- 
cakte on hetanhan akicita itan- 
can tanka eya wicakte Kin he on- 
ma kin Oapt. Fetterman na onma ' 
kin Lieut. Brown eciyapi. Hecel 
hetan Fort Fetterman paha 
akanl akicita tipi Kin ataya ihang 
yapi he-ehan nakun Inyanrnato I 
opa ins eya le ptanyetu Kin Oct. j 
27, 1909 qoahan Opawojula f ti; J 
nakun Tasunke-koKipapi na Sun- 
kaluta le heconpi kte cin he ehan 
Tasunkewitko wahoyapi na wa- 
na el ai qon tokeya Tasunkewi- 
tKO conala ob akicita tipi el na- 
tan ipi canke akicita wakuwa au- \ 
pi le econhan natan tacanku kin ] 
anonkatanhan kata najinpi na 
okna kuwa awicahiyupi el anonk 
natan eyaya, wanjini ti kihunni 
sni oyasin ewicakasotapi. Inse- 1 
ya Tasunkewitko. Pehinhanska | 
kasote qon hecerciecawicakicon- j 
pi. Omaka 1868 qon hehan ikce- 
wicasa (Sioux) tonkansila taoyate 
ob Magawakpa akicita tipi, (Fort 
Laramie) el wolakota tanka ka- 
gapi. Marpiyaluta wolakota to- 
kapa na caje kin tokeya owa na- 
jin nahan Pahasapa wolakota el 
iye nakun hecon, omaka 1876, 
Sintegleska owakpamni etu, 
(Spotted Tail Agency) omaka 1868 kin el wolakota qon ho oha- 
kam woiyokisice okicize. Marpi- 
yaluta tonkansila taakicita ob 
econpi wolakota woope kin ota 
tanyan okarnigapi sni na ins 
oknala rci econpi sni kin heon 
etan na nakun omaka 1875 — 1876 
qonhan lila woiyokisice ota ton- 
kasilayapi tawicasa ob Pahasapa 
kin ikcewicasa wicalapi sni eyas 
el ai na el eyotaiiKe cin heon he- he ake eunknakapi kta, omaka 
1910 ake el unhipi kin heon. 
Owancaya omniciye taku tokahe- 
ya el etunwin kta kin he wanji 
ee heon kiksuya yaupi kta na 
omniciye okaspe iyohi tunkansi- 
layapi yaunpi kin le lila eyaton- 
wanpi kta iyececa. 
By order of Fat. Digmann, S. J. ceca; icin pahasapa kin he La- and President Louis Bordeaux. kota makoce kin he hanke ska 
heconpi kin heon nakun tonkan- 
silao wicakiye na ecel pahasapa 
kin lehanl iKce wicasa knunipi 
selececa. Marpiyaluta tonka n- 
siiata wikcemna nonpa ake wanji Daniel Eaglehawk. 

Secretary. Valentine qa nakun enanakiya 
sasaya ahinawicapapi kin ececa- 
i, omaka 1871 qon toKa i na oma- |P i: - Valentine en akesakowin 
ka 1897 qonhan ehake i. Marpi- ececapi. unkan etanhan zaptan 
yaluta, Wasicu-tasunke, Wicarpi- on tapi, tiwahe wanjina etanhan 
yamni Hoksila, (C. T. Stars) Wi- yamni t api . gt. Francis Mission 

canrpi-wankatuya (Pat. Star) he- ' , 

-■ , ■, 1 . . ,,-; ., , en eqes owasm zaniyan onpi. qa 

na ob ehake rci 1 na Win. Mc- 

Kinly tonkansila yanke on he l Wakantanka onpatanpi onkecin- 

napeyuzapi, heehan Marpiyaluta P 1 - S 'Ceca woonspetipi en onpi 

nahanrci lila istagonga sni tka, kin napcinwanka can wocekiye 

he! he! he! hetanhan itahenaista- on econpi. (Novena.) 

gonga na nogekpe ecel wakanhe- 1 Rtanihan Crookston etanhan 

]a oicihi sni Kin lyecel rpayin na ' , , , . 

. t*t 1 dehanyan maKaiyutaoi 18 unkan , ", 

te. Vvoyazan teriKe lena ececa ' le lawapi: 

sni yunkans tehanyan tancan za- wowa P i tok ^ kin oa P e sakowin 
ni na sutaya on tka, na tonkan- u - ni r na enana wogan kin oi<?ic a 
sila tipi wan Oglala owaKpamni au. Sunkakan nir.a watukapi hi- 
etan makaiyutapi wanji Kicage hunnipi. tan kin wocekiye wicawala na 
ohinniyan wacekiye bla nawace- 
kiye wicasa owatanin waste ya 
wanna un wahokonwicakiye ca 
timahe cin manke ibokeca le yuha 
wakin kte ecin manke na wanna 
aklinape ca mis eya waklinape, 
na kle sni tukte el pta akin najin 
na taku sni wowiran oyakapi is 
tuwe sicaya cajeyatapi el waon. 
Ho nakun canna wowiran qon 
hena ee yuha wakinas sam mis 
tuw T a owakiyaka wacin. Ho taku 
waste ee w T aknuni ake anpetu 
wakan wacekiye wai waklinape 
tokehanl tokeca wanji na wanka 
ecanmi ota: ho unkna owacekiye 
tima manke icunhan lecel wowa- 
cin el makin, to sehans wakina- 
pe cin ptanajinpi el ye sni wakle 
kte ecanmi na ecamun. Unkan 
wocekiye tima taku nawaron yu- 
ha waki. Hetanhan tokel eca- 
monkteun slolwaye. Ho mita- 
kolapi, ilutapikin slolyayapikta. 
Nitakuyepi wanji 
^Micante on nape ciyuzapi tona George D. Rogus. CANKPEOPI WAKPALA etan iwaziyatakiya makiyutapi 4 
na Ugiala owaonspe tip, tanKa j October wi kin he econhan peji hehanl st John omnioive tipi le 
etan makaiyutapi oKise el ti na owas i n 
oKna te, lecel on esa wana tohan- 
yan o wanji on na taoyate wiwici- kinin onkirurnagapi; he, owancaya wanna le tanyan 

Itancan kin wiunjicapi kta cin slolyayapi kta tincinpi. Yunkan 

yuKcan kte on hehan pehinogiu- sni qa iyopeunyanpi, qa hecon. taku wann econpi, wikoskalaka SKe na omaka 1834 heehan Rev. , *l a hecen waste. Father Bushman miniakastan na 
Joseph eya caston na taku wa- 
kan awacin on na taoyate kin 
wocekiye el iyowicapa stake he- 
cel' anpetu tawa kin teriKe na 
hehanl aKes ablagyela kul iyun- 
kc Ho hecel Marpiyaluta, Hoi/ 
Rosary Mission owicare el rapi. 
Hecel tona Ey anpalaa lawapi 
kin Marpiyaluta woceKiye ey eci- 
yapi wacm; ecin wicasa Lie Sina- 
sapa nawicakijin. Ho hecetu. P. Digmann, S. J. ROSEBUD AGENCY, S. D. Eyanpaha. 

Rosebud Agency el St. 
Mary na St. Joseph omniciye 
omaka le icinup xmas yuhapi, 
lehanl ake unyuhapi iyomakipi. 
Mazaska $54-80 en wopetonpi, Inyan wanji eKiciglepi kte on hecel opa sni wawaryakapi hipi etan kaspapila esa tuwa OKihi 
ehantans on okiyin kte wacin. 
Takojakpaku rce Kin le ma wanji 
heon toran onge blaotanin. 

Nape ciyuzapi. 
Baptiste Richard. ST. FRANCIS MISSION, S. D. 
Jan. 16, 1910. 
Dear Eyanpaha. 

Rosebud Reser- 
vation itimahe St. Joseph omni- ko oyasin iyokipi na heon ecan- 
mi. Toke xmas can wicala na 
winyan onahan oaka yanke iyo- 
mahi kte sni sece ecin inarni un- 
pi toke he wo wacin anpetu wakan 
iyohi unkitawacinpi ni ecanmi. 
Ho to letanhan he wowacin suta- 
ya wacinpi kte lo, ho oakoki- 
hipi kin Xmas can el taku ciqala 
wan unkicupi kta ca to unkpanipi 
he iyecel Wanikiya cantounkpa- num wicokuje sica rca yuhapi, 
yunkan wikoskalaka waste rca 
hecapi heon nakun tiwahe waste 
hecapi; atkuku na hunknpi pci- 
yatan tiwahe ataya wocekiye 
Jan. 1910. '! oknayan cekiya on kin hecapi na 
wicasa kin cajepi kin Chas To- 
kakte na Lecawakan na wiko- 
skalaka kin Annie Tokakte na 
Mary Lecawakan. Hoeyaonsi- 
ranpi wicoran kin Woniya wakan 
he okna cin tka wicacerpi ni on 
towitan kin he e cin kte sni, he- 
on wicasa waste wocekiye ewi- 
cayeciciyaplpncinpi Nitakolapi 
Wm. T. Horse. ^* ciye tona yaunpi kin. Taku nipi kta. Icin iye niunkiyapi na wanji iwakta ciyapi kta wacin. wiconi owihanke sni wan iwaho- Tokata March 25, 26 na 27, an- unyanpi na tokel econqunpi kte 
petu kin hena el St. Francis cin unkokiyakapi iyotan woceki- 
Mission el omnciye tipi kin hel ye he unktonjapi sni waste, 
owancaya omniciye unyuhapi Ehake taku wanji epa wacin, 
kta; na heon St. Joseph omniciye he mis waun etan lecel un he 
okaspe iyohi etanhanhan el ya- wowaklake kta. Owekis mita- 
upi kta uncinpelo. Inupa, taku kuye wanji hececa hantans te- 
iwakta ciyapi wacin kin he St. hanl ye snipiiciye ktaohanskeya 
Joseph wi akenonp wokajuju un kta yuptanye epekta. Ho tohan- MANDERSON, CANKPEOPI, 
Jan. 6, 1910. 
Dec. 24, qel hancoka wocekiye 
unyuhapi, wowakta on yupiya 
onyankapi. Peter Tinpsilatanka 
tawicu tonsin waspanka econ. 
Hihanna Dec. 25, wicokaya wo 
tapi. Moses Catches, ptekleska 
wanji na mazaska zaptan hecel 
wotapikage. He hoksila kin wa- 
niyetu 3, hecel wakanyeja toke- 
ya wotapi. Na eya unman kin 
wowiyuskin on waspanka ota 
econpi. Rtayetu hehanl St, Pe- 
ter "s church ekta ai; wakanyeja 
wayuspipi. Henalaqel ena omni- 
ciye econpi na wamnayan nub 
wicakagapi. Tonie Stick, Alvi- 
na Galligo lenayus Christmas 
wowiyuskin on wa : nayanpi kta 
wicagapi. Alvina Galligo pte- 
kleska on awamnayin kta keya. 
Paul Tokaoyuspa SINASAPA" WOJEKIYE TAEYANPAHA FEBRUARY 15, 1910. Holy Rosary Mission, 
PINE RIDGE, S. D. Jan. 5, "10. 

St. Joseph okolakiciye apiici- 
yapi na lena oitancanpi. 

John Cross-dog itancan. 
Geo. Close okihe. 
Adam Tobacco mazaska a wan'ka. 
Daniel S. Bear wowapi kaga. 
Jacob Ribs wowapi yuha mani. 
Joshua M Bone iapi awanyaka. 
Philip A Bear, Geo M Bone, S 
8 • • • • , Wm Redhair wigliglapi. 
Prank Jarvis tiyopa awanyaka. 
Sleepingbear na Running] umper 
wicarapi awanyakapi.. 

ST. MARY'S OITANCANPI. 
Jessie Keller itancan. 
Mrs Redsack okihe. 
Lizzie Carson mazaska a wan'ka. 
Lizzie S Bear wowapi kaga. 
Ptesanlutawin na Mary Tasun- 
keotawin wigliglapi. 
Janjanwin tiyopa awanyaka. 
St. Mary ataya wicokuje awan- 
yakapi kta. 

Lena Wakantanka wowasi eca- 
kiconpi kta. Mitakolapi wiya- 
cin 2 lecetu.. Ito onman le e, gnu- 
gnuska eya abe tacaru eya caje 
wicayatapila hena maste -na an- 
petu km lila kata na totdyatan ni 
osni kite sni iyecetu canna hena 
gnugnuskala kin taku onniicigni 
sni oiyokipi ece cinpilasa tohanl 
cinpi can icilowanpila na sna igiu 
wacin hanpila; waniyetu wan u 
kes slolye sni kuns hecon yuKe. 
Ho ecel igluwmyeya sni ecel wa- 
niyetu can onsiya sna tela. Ho 
hecetu. 

Unman kin ins le e: Zintkala 
eya Peacock eya caje wiconya- 
tapi hena zintkala isnala witan- 
pila, tohanl wicota wanwicayaka 
la canna situpi ataya glublarapi 
na hotonpi na maniyan onpila, 
owanyang wastepi kin heonitan- 
pila, tka tuweni on sni can itaya 
unpi, taku econpila qon he ki- 
ksuyapi sni. Ho heDaKotaoyate 
unqunpi kiniyeuncecapi. Ho kin 
wankantuya ye on kia taweni 
ecel on okihi sni wiantanpi na- 
han icignayan unqonpi yelakas 
tuktel oyate kin cinpi na con- 
gress wostan kes tohinni iyecetu 
sni; otuya watuka unkiciyapi. 
Ho hece to tajuskala wacinyepi 
cala sniyan tokata ewacinrci ni- 
iciye wacin rci wosrasi econla 
anpetu kin lila kate esa. Ho iye 
ciscila esa wawokihila na abe ta- 
carula wan igluwacin he qon he 
atakuni sni, hecel wiyacinpi kin 
le unkablezapi kta. Na bliheun- 
kiciyapi kta, tajuskala wan tan- 
can kin ciscila esa bliheca na wa- 
wokihi na iwaste ieiya na niiciya na sehan. les onkitancanid kin 
tanka, ksapa na waableza Wakan- 
tanka tancan ooncage iyeonceca- 
pi. Hecel ito payuwankal unki- 
kcupi kta na woksape onkitawapi 
kin wowilake kta unkuwapi kta. 
Na peacock iyecel situpi owang 
waste kin wicotapi cokaya glu- 
blag naonjinpi kte sni tka ohini- 
yan warca iyecel owang wasteya 
wowicala onkitawapi kin kpazo 
naunjinpi waste. Na wowaho- 
konkiye owe tona iwaste onyanpi 
kta unqonpi kin hena yas naun- 
jinpi kta taku wanji unkeyapi kta 
na econqonpi kta cin itokamiyu- 
kcanyan econqonpi kta; na ables- 
yahan iyukcan sniyan wankan- 
tuya ioilakakicipi rci onskanpi 
na lehanl wocekiye onkitawapi 
hunke sni aya, heon tona St. Jo- 
seph henicapi he sutaya najihpo, 
na Avowicala nitawapi sutaya glu- 
zapo, ska gluhapo, na warca 
owanyang waste iyecel rca glu- 
hapo. Abe tacaru iyececapi sni 
po. Onlakotapi kin wowacin 
iwosake on taku econqonpi kte 
cin owasin atawatelye sni onqon- 
pi, canke ko.i'^a wanjigji woon- 
spe wasteste na tanidnkinyan 
yukan wawokihi sni wiconyanpi. 
Hecel on Lakota w^anjini wan- 
kantu on kte sni ecel maka ihan- 
ke kta. 

Wocekiye nitawapi on onye- 
ksuyapi oncinpi. 

Nitakolapi wanji 

Geo. Close. 

ST. JOHN'S CHURCH. 
Manderson, S. D. 
Jan. 10, 1910. 
Dear Eyanpaha. 

Tohantan okolaki- 
ciye wanji unkicagapi kin na el 
wicoran wakan miniawicaka- 
stanpi na Christmas el mass wo- 
snapi econpi na anpetu wakan 
iyohi wocekiye econqonpi na 
etan wicasa ota el ahi wacinpi na 
hena Eyanpaha el unklaotaninpi 
sni tka lehanl tipi wan, wanji 
waste rca nnyuhapi na he tipi 
kin St. John eciyapi. Yunkan 
Jan. 10 ostan Xmas onyuhapikta 
Father Henry econ unsipi na 
iyo.kipiya ecel econqonpi na ee 
wicasa lena miniawicFikastan. 

Rosie Newboly. waniyetu 45. 
Mary Newholy 20. 

Joseph 16. 

Frank " 14. 

Mary Good Crow 60 

Mr. Goodcrow Mary Goodcrow 
wakankiciyuzapi. 

Joseph Wasicunmaza, Mary 
Wasicunmaza wakankiciyuzap'. 

Xmas eciyatan winy an num wicoran econpi; Genoveve Ta- 
gs unkewakiny an ptekleska wanji 
na mazaska $17-75 kicun; na 
Mary Wasicunmaza ptekleska 
wanji na $9-00 kicun, Annie 
Catches $2 . 50, Susie Redbull $2 ■ 
Mary Breast $1.85. 

Hehanl omniciye kagapi na 
lena oitancan teca wicayustanpi, 

Joseph Wasicunmaza itancan. 
Willie Tasunkewakinyan maza- 
ska awanyaka. James Chasing 
Morning wowapi kaga. 

ST. MARY'S OITANCAN. 

Rosa Kills Enemy itancan. 
Mary Newholy wokagege awan. 

Oiiolakiciye kin le tiwahe to- 
papi tka tokata tanka kta iyece- 
ca, heon owancaya wicasa w^a- 
ste yaunpi kin wocekiye unke- 
y eciyapi uncinpi. 

Father Henry Mass econ na 
wicasa 14 Yutapiwakan Lupi, 
hecel le anpetu kin lehanyan 
oyate tanka ob wowiyuskin nn- 
yuhapi. Cante wasteya nape ci- 
yuzapi. 

James Chasing Morning. FARM SCHOOL, 

FT. YATES, S. D. 

Jan. 16, 1910. 
Hekta July 1, etanhan Decem- 
ber 80, hehanl fapi. 

July 8, Elizabeth, Jan. 16, '03 
hehan tonpi, Joseph Wahacan- 
kawieaki cunwintku. 

Aug. 11, Ida Tonkanahewin, 
waniyetu 96. 

Aug. 27, Louis, waniyetu topa, 
A. Vemund na Katie catka cinca. 

Aug. 21, Helen, June 15 hehan 
tonpi, George na Annie Siilikte 
cinca. 

Oct. 4, Mary Laura, May 25 
hehan tonpi, Joseph na Maggie 
Itomni cinca. 

Oct. 20. Agnes Tunkanuncaya 
waniyetu 82. 

Nov. 30, Bernard Matowata- 
kpe minitan, waniyetu 67. 

B. Watakpe wicasa kin St. Jo- 
seph okodakiciye tokeya kagapi 
kin he wanji, heon wicasa nina 
wacintanka wocekiye e skan; he- 
on St. Joseph yeksuyapi wacin. 
MiNiAVVlUAKASTANPL 

July 3, Christina Leanclog, 
June 29 hehan tonpi. 

July 17, Clara Bearking July 9. 
hehan tonpi. 

July 18, Joseph L. Comeau. Ju- 
ly 18 hehan tonpi. 

July 19, Edward Tucuhumaza, 
waniyetu 78. 1 00 

25 00 

$ 6-00 

1 00 

3 00 July 25, Helen, June 15 hehan 
tonpi, George Rattlehail cinca. 

July 24, John Take the shield, 
July 20 hehan tonpi. 

Aug. 28, Henry Moore, wani- 
yetu 28. 

Sept. 12, Annie Bearf ace, Aug. 
31 hehan tonpi. 

Sept. 15, Melda Badger, Sept. 
12 hehan tonpi. 

Nov. 25, Joseph Jewett, May 
wi hehan tonpi. 

Nov. 30, Theodere Lecompte, 
Sept. 27 hehan tonpi. 
WICASAWAKAN OKIYAPI. 

Leo Tanyankte peji okna 1. 
John Grass 1. 

Eva Pankeska, oyunke okna 
mniruha tona na ipahi okiya. 
Mrs. McLaughlin owinja waste 
qu. Veronica Ironeyes % 2-00 
Paul Hawk, Wakpala 
Madbear oyanke etanhan 

hokuwapi Jan. 9, 1910 
Mr. na Mrs. Comeau 
Maura Crowboy 
Walburga Iron wing 
Geo. Bain, Wakpala etan 10 00 
Emeran White, Wakpala 5 25 
Vital Bearf ace 
Scholastica Madbear 
Mary S. Lefromboise 
Martin medicine 
Josephine H. Hawk 
Leo Lean Dog 
Helen Primeau 
Vita] Lecompie 
Pius Tokeya wicao 
Rufina madbear 
Farmschool hokuwaxn eta. 15 00 
Nakun tipi wakan etanhan 35 00 
St. Mary okolakiciye etan 
tipioahaziokagapi okiyapi 10 00 
Inyanconkaske oyanke ho- 
kuwapi etanhan $450 00 he- 
nakeca sece kamnapi omniciye 
tipi kagapi kta on, na hetanhan 
tipiwakan na is wicasawakan 
okiyapi nais okiyapi kte sui taku 
naunronpi sni. Wdcasawakan 
okiyapi he tanyan econpi, tka 
peji. wayahota can esa okiyapi 
kta -iyecetu wakiye. Mini wakan 
oyanke ekta wicasawakan eepi 
taku iyuha tanyan nina owicaki- 
yapi: ecin wicasawakan kin hena 
aw T awanyaka iyotikiye kin heon 
owicakiyapi wasteke. Ho tona 
Eyanpaha kola wanlakapi kin 
ablezapo; micante on nape ciyu- 
zapi. George Hairychin. 
Wocekiyewicasa. 5 


00 


1 


00 


10 


00 


5 


CO 


5 


00 


3 


00 


2 


00 


2 


00 


1 


00 LAKE CREEK, S. D. 
Nov. 26, 1909, anpetu kin A. 
Richard na Nellie Randall wa- 
kankiciyuzapi. 

Chas. P. Randall. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA FEBRUARY 15, 1910. Pahayamni. 
SHIELD P. O. M. D. 
Jan. 5, 1910. 

Ito delian oitancan pionkiyapi 
kin. wakdaotanin kte do. 

Bede Miniaku itancan, 
Fred Radfox okihe. 
Thos. Whitemouse mazaska awa. 
Louis Santee wowapi kaga. 
J. Redfox wiyokihe aya. 
Albert C. Walker dowan itancan. 
Ben. Goodwood, qa J. Brings 
Them, qa Henry Ironshield wa- 
yazan awanyakapi. 
Albert Windy iapi awanyaka. 
Frank Tacejisapa qa Paul Iron 
Tomahawk wikdikdapi. 

Qa ake tokata oyate ekna wi- 
coran dececa wan karwacin on- 
skanpi sni qes, qa wocekiye wi- 
coran ito sutaya unhduhapi kin- 
han he waste kte, ecanmi yedo. 
"Ate en woyuha onkicapi onkan 
onkicupi yuha unkiyayapi qa wi- 
tkotkokapi on onyutakupina sni, 
hecen ito icicawin ate ekta un- 
kdapi qa onsiondapi kinhan 
inonpa ake econqonpi kte sni. 
Ecen he unkiwastepi sni sdonon- 
kiyapi kin heon. Wicasa wan 
wicoran ecaonkiconpi kin de wo- 
cekiye unyeksuyapi nin. 

Omaka Teca en tona zaniyan 
unliipi kin cantewasteyamitawa- 
cin on nape ciyuzape do. 

Thos Whitemouse, 

Catechist. Christmas woeeon unyuhapi 
qa nina oiyokipi. Wicasa wakan 
unkitawapi, Father Ambrose ed 
un qa wocekiye econ. 

Christmas wotkeyapi kin ed 
nina wicota, tipi okan sni. AVo- 
tkeyapi yurpapi sni itokab odo- 
wandena ahiyayapi; 27, Wico- 
cantewaste, 25, Hanyetu cokaya, 
32, Mitawakantanka, qa Maria 
ohinni tecihinda, hena iyoko 
okna wicasa wokdakapi. 

Tokata waniyetu cokaya kin : 
han tipi wanji ed woeeon kin de- 
na okabdaya econqonpi kta un- 
ci npi. Tona Eyanpaha iyacupi 
kin hena nape unniyuzapi. 

Mattie Turner. CROW CREEK AGENCY, S. D. 
Jan. 4, 1910. 
Dear Eyanpaha, 

Nov. 3 heehan St. 
Joseph tipiwakan etanhan St. 
Mary okodakiciye dena woitan- 
can wicaqupi. 

Candutawin itancan. 
Susie Snort Bear wowapi kaga. 
Mattie Turner mazaska awan'ka. 
Winyan Waste wapaha yuha. 
Mattie Turner wokagege awan. 
Bertha Roundhead wokagege 
wiyopeya. Candutawin wamna- 
yan. Wasuyuhakuwin qa Ton- 
kandutawin okdikdepi. 
Susie Shortbear wayazan awan. 
Emma Fogg dowan itancan. 
Lena Wankiciyaka iapi awan'ka. 
Oyetopawin tiyopa awanyaka. 

Winyan dena unconanapi esa 
nina wowasi econqonpi, taku 
wanji he uncinpi qa on iyotiye- 
kiya wowasi econqonpi. Omni- 
ciye tipi wanji uncinpi qa wanna 
mazaska $55-00 denakeca wicasa 
wakan ti ed eunknakapi. Tona 
So. Dakota ed winyan omniciye 
yaunpi kin ekta ahiuntowanpi, 
nakaha rein unkiktapi qa heon 
unniksuyapi. CHEYENNE AGENCY. S. D. 
Dec. 31, 1910. 
Tona Eyanpaha lawapi kin. 
Mitakuyepi. 

Jesns tonpi anpetu 
hancokaya, nakun mazaskanskan 
8, nakun 10 wosnapi wakan wo- 
cekiye unyuhapi. Jesus ohoun- 
lapi na wopila unqupi. 
Nakun wospipi wan unyuhapi. 
Waziya wanice. Tka rante ito- 
kab canopiye wan, peji ogna na 
hosicala wan, can etanhan kaga- 
pi kin, peji akan rpaya. Mary, 
Joseph, marpiyaogliglepi, tarca- 
sunka awanwicayakapi, iyuha 
nakun can etanhan kagapi kin, 
hoksicala ikiyela unpi. 

Mis wayawa wakanyeja he owi- 
cawakiya: "Misun, mitanksi, Je- 
sus marpiya etanhan hi: na taku 
on? Taku econqunpi kta he un- 
kipzo on hi yelo.. 

Niyepi etanhan, tona osni 10, 
tona 12, tona 14, na tona 16. 
Tohan Jesus osni henakca yuha, 
taku econ huwo? 

lye ohinni atkuku na hunku 
ohowicala, wowasi owicakiya, 
toiyepi iyokipiya anawicakiron. 

Misun, mitanksi iyecel econpo, 
na Wakantanka niyuwastepi kta. 

Tohanyan wayawati ogna ya- 
unpi hehanyan wayawa itancan 
na waonspekiya nitawa, niate na 
nihun iyecel wicaluonihanpi kta. 
Wakantanka he cin." 

Nakun Hinhan Wakpa, 
Wakinyanpaha, na Canpa Wa- 
kpa Sinasapa wocekiye omnici- 
yepi wospipi yuhapi yelo. 
Wakankiciyuzapi. 

Nov. 14, 1909. Eugene Rous- 
seau na Luzy Claymore. Ko- 
skalaka kin ata wasicu, cankaji- 
pa wan. Hekta omaka iye owa- 
kpamni kin el cankajipa itancan. 
Lehan Flathead Reservation 
Montana wicoran kin le yuha 
skan. Wikoskalaka Basil Claymore 
Tatanka eciyapi cunwintku toka- 
pa. Nonpin Yutapiwakan icupi 
na Mass wosnapi icunhan wakan- 
kiciyuzapi. Waste yelo. 

Nakun Lucy atkuku na hunku 
hehan Yutapiwakan icupelo. 

Anpetu sica, lila icamna; ta- 
komni wicota mass wosnapi wa- 
kan wacekiye opapi. 

Wicoka samiyaya Lucy atkuku 
wotapi wan kage yelo. 

Iyuha cantewasteya napeciyu- 
zapelo. 

John Zintkala Ciqala. ROSEBUD, S. D. 

St. Francis Mission. 

September 13 hihanna eltanke 
waya wan te yunkan he ehanna 
Reska el wasicu opawinge wica- 
ktepi ca hel Lakota eya wicakte- 
pi ca he wanji Mazaistaya on ca 
ktepi ca cunwintku. Hekta La- 
kota tawicoran tanyan econ wa- 
cantoknake rce; hehanl wocekiye 
wicora>n kin tohanyan slolyin wi- 
cala kin hehapyan sutaya yuha 
on anpetu wakanlapi wanji ihunni 
canna woartani oklake na Yutapi 
wakan icu, ohinniyan hecel econ. 
Yunkan wayazanke na tohanyan 
akisni kte sni slolkiye cin hehan- 
yan Wakantanka ecela wacinye, 
na wacekiciciyapi kte cin hecela 
lila cin; hecel wiconi el i kta ke- 
cin kin heon hecel wowacinye 
yuha. Wanna hunke sni kin he- 
hanl Father Digmann kico, wa- 
kan woklkakin na Yutapiwakan 
icu na sla wakan iyun. He iyo- 
hakab wanna Mrs. One Star canl 
wasteya iyaye. Winyan wacinye 
pica kin le wiconi unman kin 
ihunni kecanmi. St. Joseph na 
St. Alary omniciye yaunpi kin 
wocekiye on nitakuyepi tapi wi- 
cayeksuyapi kin Mrs Annie One 
Star yeksuyapi ecanmi. Oyasin 
micante on nape aiyuzapi. 

Jos. Black Spottedhorse. FT. YATES, N. D. Jan. 26, '10. 

Hekta September 26, '09 he- 
ehan St. Joseph omniciye apiya- 
pi na dena itancanpi. 

Akicitanajin itancan. 
Frank Gates okihe. 
J. H. Buffaloboy wowapi kaga. 
Baptist Pierre mazaska awan'ka. 
Frank Bullhead dowan itancan. 
Oranyukena wapaha yuha mani. 
Okute iapi awanyaka. 
Akicitaciqana tiyopa awanyaka. 
Toka-ode, Tom Frosted na Mo- 
ses LaFromboise wayazanka 
awanyakapi. Otaahdi, na Sun- 
kawanbli wicarapi awanyakapi. Kangiwicasakte na Jerome 
Standing Soldier wikdikdapi. 

Mitakuyepi, nahanr oyate ota 
okpaza ehna onpi hecen wotaku- 
ye eyaya wodwiconkiyapi na 
can^u wowicake kin owicaonko- 
kiyakapi na awicakehan Wakan- 
tanka ceunkiyapi ra Wakantan- 
ka wicayuhomni kta iceunkiyapi 
cee kte kinhan nagipi kin ni wi- 
conkiyapi kte. St. Joseph na St. 
Mary yaonpi kin wocekiye on 
wiconkiksuyapi cee kte. Owasin 
micante on nape ciyuzapi. 

Moses Lafromboise. Immaculate Conception Mission, 
Stephn, S. D. Jan. 5, 1910. 

Miniawicakastanpi. 

Dec. 26, Stephen Bunkaciqana. 
waniyetu 75. 

Dec. 26, Martha Wicarpewa- 
stewin, waniyetu 78; Sunkaciqa- 
na tawicu. FARM SCHOOL, S. D. 

Jan. 3, 1910. 

May 31, 1909 Peter Ringman 

te lo. Waniyetu 21. Joseph Wi- 

casayatapika na Agnes Tacuwi- 

knakewin cincapi. 

Xavier Loneboy. St. Joseph's Church, 

CROW CREEK, S. D. 
Jan. 4, 1910. 

St. Joseph okodakiciye hekta 
Nov. 3, hehan oitancan wicayu- 
stanpi. 

Joseph Matoptecena itancan. 
Gregory J. Turner wowapi kaga. 
Felix Horndog mazaska awan. 
Gregory Seeking Land wapaha 
yuha. Beno " " iapi awan. 
Thomas Graybird wayazan awan. 
George Comefiy T. RedDayokli- 
klepi. Luke Yutapi, odowan 
itancan. Comefiy wicarapi awan. 
Felix Horn Dog tiyopa awan'ka. 
Last Winter wamnayan. 

St. Joseph okodakiciye tawo- 
econpi kin. Wayazan okiyapi. 

Hanna Walker $1-00 

Sinteyukan 2 00 

Tipiwakan ed cardi opetonpi 1 50 
Gregory Seeking Land 50 

Benedikt Seeking Land 50 

Odowan wowapi opetonpi 1 50 

Omnici3 T e tipi yuhapi kta on 
womnaye econpi mazaska tanin- 
yan dena wicasawakan qupi $75 • 

Conkicakse ed omniciye onpi 
kin wicasa conana rtaonnipi tka 
wicoran dena wana iyopta, heon 
mitakodapi tona St. Joseph oko. 
oyapapi kin nayaronpi oncinpi. 
Owasin nape ciyuzapi. 

Gregory J. Turner.